EUR-Lex Access to European Union law

Dating från Lugano jag anser birmingham

Det gäller även inom den europeiska unionen. Det gemensamma lagstiftningsarbetet i EU sker genom konventioner, förordningar, direktiv, beslut och rekommendationer med ty åtföljande implementering i varje land. Allt utom rekommendationerna utgör för medlemsstaterna tvingande delar av EG-rätten. Konventioner ingås så att säga horisontalt mellan medlemsstaterna själva medan t. Det sistnämnda gäller även rekommendationer. De har dock ingen bindande kraft men får ändå i allmänhet en styreffekt även på det nationella planet. Givetvis kan en rekommendation också utgöra ett första steg mot t. Det är framför allt inom det materiella området konkurrensrätten, konsumenträtten, miljörätten, diskrimineringsfrågor etc. På den processuella sidan är det betydligt tunnare.

Applications Linguee

Tillbaka till dokumentet. Stockholm den 5 mars Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Sverige tillträder konventionen om domstols tillstånd och om verkställighet av domar gällande privaträttens område Brysselkonventionen samt års mötesdokument om EG-domstolens tolkning av konventionen. Propositionen innehåller också förslag till den legislatur som krävs för att Sverige ska kunna tillträda Brysselkonventionen. Vidare föreslås märklig lagtekniska justeringar i lagen med motiv av Sveriges tillträde till Luganokonventionen därtill en ny rubrik till den lagen. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1. Förslag till Lag med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Konventionen kompletterades år tillsammans ett protokoll angående EG- domstolens tillstånd att tolka den. Sedan Danmark, Storbritannien och Irland blivit medlemmar i EG ingick medlemsstaterna år en särskild konvention om dessa staters tillträde till års konvention. Motsvarande konventioner ingicks år samt efter det att Grekland respektive Spanien och Portugal inträtt i gemenskapen. Dessa s. Brysselkonventionen har sin grund inom artikel i EG-fördraget, som föreskriver att medlemsländerna skall förhandla med varandra gällande olika områden i syfte att bl.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Article 4 Si [e dc'fendeur n'est pas domicilié sur [e ter- ritoire d'un Etat contractant. Toute personne, quelle que soit sa nationa- [ité. Section 2 Compétences spéciales Article 5 Le défendeur domicilié sur [e territoire d'un Etat contractant peut étre attrait. Article 4 If the defendant is not domiciled in a Con- tracting State. Arsel against such a defendant. Artikel 4 Om svaranden inte har hemvist inom någon kon- ventionsstat bestäms domstolarnas tillstånd i varje konventionsstat i enlighet tillsammans den sta- tens egen [ag. Kontra en sådan svarande kan den såsom har hemvist i en konventionsstat.Leave a comment

Your email address will not be published.