Barnäktenskap sätter oss på prov

Tjänster av äktenskap organ för frågor

Skillnaderna i hälsa mellan hbtq-personer och den övriga befolkningen gäller i synnerhet psykisk hälsa. Att den psykiska hälsan är sämre bland hbtq-personer konstaterades redan i Folkhälsoinstitutets kartläggningvilket också regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck utgår från. Av rapporten framgår att andelen som anger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande är dubbelt så stor bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella. Transpersoner tenderar att ha ytterligare nedsatt psykiskt välbefinnande. Att någon gång ha övervägt att ta sitt liv är dubbelt så vanligt bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella. Hälften av dem som identifierar sig som transpersoner har någon gång övervägt att ta sitt eget liv och cirka 20 procent har försökt att ta sitt eget liv. Det ska jämföras med genomsnittet för befolkningen där fem procent någon gång har försökt att ta sitt eget liv. Socialstyrelsen har i en nyligen publicerad rapport analyserat förekomsten av psykisk ohälsa genom användning av psykofarmaka och mortalitet utifrån registeruppgifter om personer i samkönade äktenskap. Detta är de enda registeruppgifter som finns som till stora delar kan spegla hbtq-gruppens hälsa, även om inte hela gruppen fångas av urvalet.

Bli Världsförälder

Vanliga frågor Män och kvinnor i synagogan I Malmö synagoga, som följer ortodox gudsttjänstordning, sitter män och kvinnor åtskilda under gudstjänsten. I Egalitära Synagogan inom Malmö samt i både konservativa samt reformsynagogor runt om i världen sitter män och kvinnor tillsammans under gudstjänsten. Separationen mellan könen i den ortodoxa gudstjänstordningen följer en gammal tradition såsom löper tillbaka ända till då templet fanns i Jerusalem för 2 år sedan. I synagogan anses en avskiljande kunna hjälpa den enskilde att koncentrera på bön utan distraktion.

Handla i gåvoshopen

Committere - att anförtro, att anförtro. En möte med flera valda ledamöter förut att utveckla eventuella specialfrågor. Vanligtvis väljs kandidaten bland medlemmarna i en större församling eller ett samhälle för preliminär diskussion av kända fall eller förut verkställande av beslut. Utskottets ledamöter utses antingen av regeringen och så fortsättningsvis.Leave a comment

Your email address will not be published.